User-Agent: * Disallow: /cgi-bin Disallow: /*index.php$ Disallow: /bitrix/ Disallow: *bitrix_*= Disallow: /local/ Disallow: /auth/ Disallow: *auth= Disallow: /personal/ # личный кабинет Disallow: *register= # регистрация Disallow: *forgot_password= # забыли пароль Disallow: *change_password= # изменить пароль Disallow: *login= # логин Disallow: *logout= # выход Disallow: */search/ # поиск Disallow: *action= # действия Disallow: /*?action= Disallow: /*&action= Disallow: *print= # печать Disallow: /*?print= Disallow: /*&print= Disallow: /*print_course= Disallow: *?new=Y # новая страница Disallow: *?edit= # редактирование Disallow: *?preview= # предпросмотр Disallow: *?view_mode= Disallow: *?sort_by= Disallow: *?sort_order= Disallow: *backurl= # трекбеки Disallow: *back_url= # трекбеки Disallow: *back_url_admin= # трекбеки Disallow: /*BACKURL= Disallow: /*BACK_URL= Disallow: *captcha # каптча Disallow: */feed # все фиды Disallow: */rss # rss фид Disallow: *?FILTER*= # здесь и ниже различные популярные параметры фильтров Disallow: *?ei= Disallow: *?p= Disallow: *?q= Disallow: /*?$ Disallow: *?tags= Disallow: *B_ORDER= Disallow: /*ORDER_BY Disallow: *BRAND= Disallow: *CLEAR_CACHE= Disallow: /*clear_cache= Disallow: /*clear_cache_session= Disallow: *ELEMENT_ID= Disallow: *price_from= Disallow: *price_to= Disallow: *PROPERTY_TYPE= Disallow: *PROPERTY_WIDTH= Disallow: *PROPERTY_HEIGHT= Disallow: *PROPERTY_DIA= Disallow: *PROPERTY_OPENING_COUNT= Disallow: *PROPERTY_SELL_TYPE= Disallow: *PROPERTY_MAIN_TYPE= Disallow: *PROPERTY_PRICE[*]= Disallow: *S_LAST= Disallow: *SECTION_ID= Disallow: *SECTION[*]= Disallow: *SHOWALL= Disallow: *SHOW_ALL= Disallow: *SHOWBY= Disallow: *SORT= Disallow: *SPHRASE_ID= Disallow: *TYPE= Disallow: *utm*= # ссылки с utm-метками Disallow: *openstat= # ссылки с метками openstat Disallow: *from= # ссылки с метками from Disallow: /*show_include_exec_time= Disallow: /*show_page_exec_time= Disallow: /*show_sql_stat= Disallow: /*bitrix_include_areas= Disallow: /*ADD_TO_COMPARE_LIST Disallow: /*PAGEN Disallow: /*?utm_source= Disallow: /*?bxajaxid= Disallow: /*&bxajaxid= Disallow: /*?view_result= Disallow: /*&view_result= Allow: */upload/ # открываем папку с файлами uploads Allow: /bitrix/*.js # здесь и далее открываем для индексации скрипты Allow: /bitrix/*.css Allow: /local/*.js Allow: /local/*.css Allow: /local/*.jpg Allow: /local/*.jpeg Allow: /local/*.png Allow: /local/*.gif Allow: /bitrix/components/ Allow: /bitrix/cache/ Allow: /bitrix/js/ Allow: /bitrix/templates/ Allow: /bitrix/panel/ Sitemap: https://divanmsk.ru/sitemap.xml Host: divanmsk.ru